Om företaget
Jobba hos oss

Lyckad inspektion för Kunskapsskolan

I Skolinspektionens stora inspektion av Kunskapsskolan fann myndigheten att alla krav uppfylls på huvudmannanivån. På skolnivån var 31 av 36 skolor helt utan anmärkning.

Kunskapsskolans vd Fredrik Lindgren gläds över resultatet: - Detta är ett kvitto på det fina, högkvalitativa våra medarbetare gör varje dag, och att vi har välfungerande gemensamma rutiner och processer.

Skolinspektionens granskning har pågått från november 2017 och avslutades den 23 april 2018. På huvudmannanivån har inspektionen granskat två områden: “Förutsättningar för utbildning vid skolenheterna” samt “Utveckling av utbildning vid skolenheterna”. Myndigheten fann att Kunskapsskolan uppfyllde alla krav.

- Vi har under många år arbetat målmedvetet med tydliga kvalitetsprocesser, utvärdering och uppföljning, men också med delaktighet och kollegialt lärande, för att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi har haft en bra bild av vår verksamhet och nu får vi också bekräftelse på att vårt målinriktade arbete ger resultat, säger Fredrik Lindgren.

På de enskilda skolorna har sex olika områden granskats. Av Kunskapsskolans 29 grundskolor klarade sig 26 helt utan nedslag och av de sju gymnasieskolorna klarade sig fem utan anmärkning. De åtgärdspunkter som identifierats handlar om involvering av skolpsykologen/kuratorn i det förebyggande elevhälsoarbetet, användningen av befintligt skolbibliotek i undervisningen samt i två fall behov av ökad studiero i specifika undervisningssituationer. Detta är frågeställningar som på övriga skolor inte har föranlett någon kommentar och kan därmed skyndsamt adresseras och åtgärdas i de enskilda fallen.

- Vi är mycket stolta över att vi håller en jämn och hög nivå på våra skolor samt att vi lyckas så väl med att nå elever med väldigt olika förutsättningar, bakgrund och mål. Samtidigt finns det områden vi vill och kan utveckla övergripande, så vi välkomnar den återkoppling Skolinspektionen gett oss, säger Fredrik Lindgren.

Även i Skolinspektionens granskning av 36 huvudmäns kvalitetsarbete 2015 (Rapportnummer 2015:1) framhölls Kunskapsskolans kvalitetsarbete som ett gott exempel.

På skolnivån har följande områden granskats:

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättning för lärande och trygghet
  • Styrning och utveckling av verksamheten

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018