Om företaget
Jobba hos oss

Remissvar till Björn Åstrands utredning “En mer likvärdig skola”

Kunskapsskolan har lämnat sitt yttrande över Björn Åstrands utredning “En mer likvärdig skola”. Läs mer om Kunskapsskolans remissvar här.

Kunskapsskolans remissyttrande över En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28.

Kunskapsskolan skriver i sitt yttrande att man välkomnar idén om ett aktivt skolval där alla deltar och vårdnadshavarna ansöker om skolplatser. Kunskapsskolan anser däremot inte att Skolverket ska administrera skolvalet, då det är en hantering som behöver ligga nära huvudmännen.

- Att skapa en omfattande statlig byråkrati kring skolvalet blir både kostsamt och ineffektivt och skulle ta mångar år att få på plats. Istället bör huvudmännen själva organisera ett samordnat och transparent skolval i kommunerna. Vi anser också att ansvaret att tillhandahålla skolplatser för alla elever i kommunen ska vara gemensamt för kommunala och fristående skolor, säger Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan.

Kunskapsskolan tillstyrker att huvudmannen ska avgöra vilka urvalsgrunder som ska användas, men avstyrker att dessa ska godkännas av Skolverket, med motiveringen att det är tillräckligt att skriva in dem i skollagen. Kunskapsskolan avstyrker att kötid inte ska få användas som urvalsgrund.

- Att kunna stå i kö är viktigt för vårdnadshavaren som vill kunna planera sina barns skolgång på annat sätt än genom bostadsadressen och plånboken. Dessutom saknas underlag som stödjer att förändrade urvalsgrunder får avsedd effekt på skolsegregationen, vilket tydligt framgår av utredningen. I värsta fall förstärks boendesegregationen då incitamentet att bo nära en bra kommunal skola förstärks med utredningens förslag, säger Fredrik Lindgren.

Kunskapsskolan kan dock tänka sig att köer öppnas senare, till exempel 2-4 år före skolstart, för att det ska bli tydligt för fler att man kan ställa sig i kö till en önskad skola inför skolstart.

Riskerar att bli stigmatiserande

Kunskapsskolan anser inte att en kvot för allsidig social sammansättning ska användas, då begreppet inte har definierats av utredningen och riskerar att bli stigmatiserande och diskriminerande för eleverna.

- Det skulle innebära en riktigt svår gränsdragningsproblematik och att elever riskerar att bli representanter för en grupp istället för att bemötas utifrån sina individuella förutsättningar, säger Fredrik Lindgren.

Kunskapsskolan avstyrker även att kommuner ska få göra avdrag på skolpengen för elever som väljer friskolor. Kunskapsskolan pekar i remissvaret på att friskoleelever redan idag har lägre skolpeng än kommunala elever.

- Utgångspunkten för resursfördelningen i skolan ska vara elevernas behov och förutsättningar, inte vem som är huvudman. Med det sagt finns det stora omotiverade skillnader mellan kommunerna och vi anser att hela skolpengssystemet behöver ses över för att bli mer likvärdigt, säger Fredrik Lindgren.

Kunskapsskolan anser att små huvudmän eller huvudmän med extra stora utmaningar ska kunna få ökat stöd av Skolverket i sitt kvalitetsarbete. Stöd och kontroll från Skolverket får dock inte innebära att huvudmannen inte längre kan ta fullt ansvar för sin verksamhet.

Läs hela remissyttrandet här. Pdf, 284.3 kB.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018