Om företaget
Jobba hos oss

Vd Fredrik Lindgren.

Med siktet inställt på hållbarhet


När Kunskapsskolan har satt mål för 2025 är hållbarhet en av tre prioriterade frågor.
- Det finns ett stort engagemang bland medarbetarna och med allt som händer i omvärlden är det ett naturligt steg för oss att ta, säger Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan.

Fredrik Lindgren började som vd för Kunskapsskolan år 2012. Under sin tid har han hunnit leda företaget genom två långsiktiga utvecklingsfaser. Nu har en tredje påbörjats.

– När jag tillträdde uppfattade jag ganska snart att det fanns ett behov av lite längre planeringshorisonter, utöver våra ettåriga kvalitetsplaner. Vi hade dessutom behov av att stärka kulturen, sätta fokus på yrkesskickligheten och uppgradera våra IT-verktyg, säger Fredrik Lindgren.

Utifrån de insikterna formulerades tre fokusområden för 2013-2016, de första i den nya modellen.

Arbetet ledde till tydliga positiva förflyttningar och lade också grunden för den utvecklingsfas som skulle komma därefter mellan åren 2017 och 2020.

– Vi utgick då från våra övergripande mål och bestämde ett antal målparametrar för studieresultat, studiero, yrkesskicklighet och hur vi får ihop den sunda ekonomin – inte helt olikt hur vi jobbar med utvärdering med eleverna.

Studieresultaten hade fortsatt utvecklats

När det gäller studieresultat, yrkesskicklighet och en ekonomi i balans, hade Kunskapsskolan enligt Fredrik Lindgren i många avseenden redan en fin prestation. Desto större rum för förbättringar fanns det när det gällde studieron, en utmaning Kunskapsskolan inte var ensam om i skolsverige.

Hösten 2020 och våren 2021 var tiden inne för att utvärdera måluppfyllelsen för den andra perioden. Slutsatsen blev att studieresultaten hade fortsatt utvecklats positivt, liksom elevers och vårdnadshavares upplevelse av lärarnas skicklighet.

– När det gäller upplevelsen av studiero kunde vi konstatera att vi hade rört oss i rätt riktning, men kanske inte så långt som vi hade velat. Samtidigt var det glädjande att se att vi hade fortsatt befästa vår kvalitet, utvecklat våra verktyg och fått en allt tydligare position i svensk skola. Vi har nu gått ifrån att vrida på de stora kranarna till att skruva på de allt finare reglagen.

År 2020 firade Kunskapsskolan 20 år och i samband med det genomfördes workshops med alla skolor. Medarbetarna fick bidra med tankar och idéer om företagets nästa långsiktiga fokusområden. Resultatet blev tre tydliga områden: undervisningsutveckling, hållbarhet och professionell utveckling.

– Man kan tycka att undervisningskvalitet är något vi alltid håller på med, men vi kan se att mycket händer i vår omvärld. Vi lär oss mer om lärandet, neurovetenskapen bidrar med insikter och så har vi den tekniska utvecklingen. Den skapar fantastiska nya möjligheter att utveckla lärarrollen, undervisningen och att stötta alla elevgruppers lärande. Jag upplever att våra medarbetare är väldigt sugna på att vara med och ligga i framkant, säger Fredrik Lindgren.

Kräver ständig utveckling

Det andra området, professionell organisation och utveckling, det vill säga yrkesskicklighet och skicklighet som huvudman, är även det ett något som Kunskapsskolan redan har stort fokus på, men som Fredrik menar kräver ständig utveckling. Nyare för Kunskapsskolan har varit ett större fokus på hållbarhet.

– Vi har aldrig haft det som ett uttalat utvecklingsområde men det finns ett stort engagemang på skolorna både bland medarbetare och elever för den typen av frågor. Med allt som händer i vår omvärld är det ett naturligt nästa steg. Det handlar om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor tillsammans med eleverna men också om att vara ett hållbart företag. Hållbarhet rymmer så mycket; miljö och klimat givetvis, men också individens mående, social hållbarhet och samhällsutvecklingen i stort, menar Fredrik Lindgren.

Under hösten har ett antal arbetsgrupper jobbat med att analysera och kartlägga de olika fokusområdena. Medarbetare från grund- och gymnasieskolor, rektorer, lärare och medarbetare från huvudkontoret har tillsammans utkristalliserat var fokus ska ligga.

De största utmaningarna nu, menar Fredrik Lindgren, är att skapa tydlighet, prioritera och göra planerna till verklighet.

- Att ha visioner är viktigt och bra men det är genomförandet som gör skillnad, menar han.

Var är verksamheten om 4 år?
– Då hoppas jag att Kunskapsskolan har hittat och befäst ännu fler undervisningsmetoder, utvecklat befintliga och nya verktyg, nått ännu längre i undervisningen och därmed ökat elevernas resultat och trivsel. Jag ser gärna också att bättre strukturer för professionell utveckling för alla våra skickliga medarbetare har kommit till stånd. Dessutom hoppas jag att Kunskapsskolan är ännu mer miljösmart i alla verksamhetsdelar och därmed bidrar till en mer hållbar värld.


Mål 2025
Genom undervisning i framkant ger vi eleverna de viktiga ämnes­kunskap­erna. Tack vare vårt arbetssätt och synsätt ger vi eleven också en personlig utveckling som rustar för framtiden och för ett hållbart samhälle. För att klara av detta måste vi ständigt utveckla oss själva och våra professionella kunskaper och förmågor.

Fokusområden 2025

  • Undervisning i framkant
  • Hållbarhet i allt vi gör
  • Professionell utveckling

Läs mer om hur det är att jobba hos oss. Öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018