Om företaget
Jobba hos oss

Så kvalitetssäkrar Kunskapsskolan elevernas betyg


En rättvisande och likvärdig betygssättning är en av skolans huvuduppgifter. Inom Kunskapsskolan finns tydliga strukturer och processer för att kvalitetssäkra betygen.

Arbetssättet är den viktigaste orsaken till att Kunskapsskolans elever utvecklar goda kunskaper och når höga betyg. I Kunskapsskolan sätter varje elev mål för varje ämne, som följs upp individuellt varje vecka. Undervisningen är personligt utformad och varierad, för att eleven ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper så bra som möjligt. I det personliga handledningssamtalet följer läraren upp elevens arbete, ger återkoppling och stöttar i planeringen framåt.

Betyg och bedömning är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. I mitten av varje termin görs en betygsprognos för att kunna fånga upp elever som riskerar att missa sina mål, och identifiera vilka anpassningar som behöver göras av undervisningen i de olika ämnena. När betygen sätts i slutet av terminen analyseras de på elev-, klass-, årskurs-, skol-, och huvudmannanivå. Även resultaten i olika ämnen analyseras, skillnaden mellan pojkar och flickor, andelen med gymnasiebehörighet och resultaten över tid.

För att säkerställa rättvisande och likvärdiga betyg är de nationella proven ett viktigt verktyg. Proven sambedöms och resultaten jämförs och analyseras både inom och mellan skolor. Till sist är det läraren som sätter betyg utifrån sin professionella bedömning. Kunskapsskolan har en bättre överensstämmelse mellan nationella prov och betyg än andra huvudmän. Den senast tillgängliga statistiken från Skolverket från 2018-2019 visar att Kunskapsskolan har bättre överensstämmelse mellan nationella prov och betyg i svenska, engelska, matematik och svenska som andraspråk i årskurs 9. Även i årskurs 6 är överensstämmelsen bättre i alla ämnen, utom svenska, där Kunskapsskolan är mer benägen att ge ett lägre betyg än resultatet på det nationella provet.

Kunskapsskolan har även låtit forskarna Dany Kessel och Elisabet Olme granska skolornas betygssättning. I rapporten Glädjebetyg eller glädjen att sätta rätt betyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framkommer att Kunskapsskolans betygssättning i kärnämnena ligger mer i linje med resultaten på de nationella proven än andra skolors. Samma rapport visar också att de avvikelser som finns i Kunskapsskolan främst beror på att man är mer benägen att godkänna elever som fått F på de nationella proven.

Vid Skolverkets ombedömning av nationella prov är överensstämmelsen god mellan Kunskapsskolans rättning och Skolverkets.

När Skolinspektionen har granskat Kunskapsskolans arbete med en rättvisande och likvärdig betygssättning, har myndigheten funnit att arbetet håller “hög kvalitet” avseende uppföljning, analys och åtgärder.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018