Om företaget
Jobba hos oss

Personuppgiftsbehandling

Inledning
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter. Bland annat stärks den enskildes rätt kring hur företag behandlar den enskildes personuppgifter. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund.

Vad är en personuppgift?
Med personuppgift menas en identifierad person, eller en identifierbar person. Till exempel namn, bild, andra identifikatorer som medför att det går att identifiera dig.

Uppdaterad: Sidan senast uppdaterad 24 januari 2023.

Om du är elev

Hur behandlar Kunskapsskolan dina personuppgifter?
De elever som finns inom Kunskapsskolans verksamheter registreras i de digitala system som vi använder dagligen. Dessa digitala system har den nödvändiga säkerhet som behövs för att skydda dina personuppgifter från att någon obehörig kommer åt dem. Endast de personer inom Kunskapsskolan som behöver åtkomst till personuppgifter kommer åt dessa.

Vilken laglig grund har Kunskapsskolan för personuppgiftsbehandlingen om du är elev på en kunskapsskola?

Nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse
Vissa personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva skola. Dessa är ditt namn, personnummer, dina betyg, dokumentation kring din kunskapsutveckling, dokumentation kring vissa utredningar vi enligt skollagen är skyldiga att genomföra, närvaronoteringar, dokumentation kring grupptillhörighet, språkval, modersmål, studiehandledning på modersmålet. Vidare kommer vi under vissa förutsättningar även behandla orosanmälningar till socialtjänst.

Kunskapsskolan använder vid vissa tillfällen app:ar i undervisningen. Dessa app:ar används oftast på elevdatorerna men i vissa fall även på mobiltelefoner. Kunskapsskolan har en process för att undersöka app:arna innan de används inom Kunskapsskolan. Processen säkerställer att apparna dels är pedagogiskt värdefulla och dels att apparna behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Kunskapsskolan tecknar så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med alla företag som tillhandahåller appar som används i undervisningen.

Samtycke
I de fall Kunskapsskolan behandlar personuppgifter som inte är nödvändiga för att bedriva skola kommer vi att be dig eller dina vårdnadshavare om samtycke. Detta kan till exempel vara om vi kommer fotografera dig eller spela in videoklipp, då kommer vi be om samtycke innan. I slutet av detta dokument framgår dina rättigheter mer utförligt.

Kontakter med din hemkommun - intresseavvägning
Vi kommer behandla ditt namn och ditt personnummer i kontakter med din hemkommun så att din hemkommun kan identifiera dig och för att vi ska få skolpeng för dig.

Vilken laglig grund har Kunskapsskolan för personuppgiftsbehandlingen om du inte är elev på en kunskapsskola?
Om du inte är elev på en Kunskapsskolan men ansöker till oss kommer dina personuppgifter behandlas i vårt antagningssystem.

Genom att ansöka till någon av våra skolor samtycker du alternativt dina vårdnadshavare till att vi behandlar de nödvändiga personuppgifterna för detta ändamål. De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och adress. Om du återkallar detta samtycke kommer vi inte längre kunna behandla personuppgifterna vilket medför att du förlorar din plats. Kunskapsskolan kommer att skicka viss information och nyhetsbrev till din e-postadress om vår verksamhet. Du har möjlighet att avböja nyhetsbrev i antagningssystemet.

I de fall du varit inskriven elev på någon av Kunskapsskolans skolor kommer vi att fortsatt behandla vissa personuppgifter om dig även efter din studietid. Dessa personuppgifter begränsas till ditt namn, vilken skola du varit inskriven på och dina betyg. Alla andra personuppgifter kommer vi att radera inom 6 månader efter din sista skoldag oavsett när på året du slutar.

Personuppgifter inom elevhälsan
Inom ramen för elevhälsans arbete registrerar Kunskapsskolan vissa känsliga personuppgifter. Dessa kan vara hälsotillstånd, till exempel diagnoser eller andra liknande tillstånd. Dessa uppgifter är särskilt nödvändiga för att vi ska kunna ge dig rätt stöd vid behov.

Kunskapsskolan kan också behandla utredningar som är beställda, eller inlämnade, medicinska och/eller psykologiska utredningar, förutsatt att dessa utredningar är särskilt nödvändiga för Kunskapsskolan att känna till för att ge dig rätt typ av stöd.

Kunskapsskolan har överlåtit till SkolPool AB att ha vårdgivaransvar för skolorna. Detta innebär att den medicinska delen av elevhälsan i de allra flesta fallen handhas av SkolPool AB. SkolPool AB kommer inom sin verksamhet att handha medicinska och liknande journaler enligt de vid var tid gällande lagkraven. För information om hur SkolPool AB behandlar dina personuppgifter i deras journaler ber vi dig att vända dig till SkolPool AB.

Skolfotografering
Kunskapsskolan anlitar externa fotoföretag som genomför skolfoto av eleverna. Kunskapsskolan använder bilderna för identifieringssyfte. Vi baserar vår behandling på den rättsliga grunden intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse). Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen är att identifiera våra elever. Om Kunskapsskolan önskar använda bilderna för något annat ändamål kommer vi att utan undantag be om ditt eller dina vårdnadshavares samtycke för detta.

Skolfotoföretagen är så kallade personuppgiftsbiträden till Kunskapsskolan för behandlingen av dina personuppgifter för våra ändamål kring skolfoto.

Skolfotoföretag är personuppgiftsansvarig för sin hantering, det vill säga att använda bilderna för försäljning till dig eller dina föräldrar. Skolfotoföretagen använder samtycke som den lagliga grunden för sin personuppgiftsbehandling. Om du har frågor kring fotoföretagens personuppgiftsbehandling ber vi dig att kontakta dessa. Din skola har kontaktuppgifter till fotoföretaget.

Kameraövervakning
På vissa av våra skolor har vi övervakningskameror uppsatta inomhus. Kamerorna fångar ett större antal stillbilder under varje minut. Om du befinner dig på någon av dessa skolor kommer du med stor sannolikhet fångas på bild. Vi har kameror i första hand för att förhindra kränkningar mellan elever, men också att förebygga stölder. Kamerorna sitter så till att de bland annat filmar kapprum men också vissa utrymmen där personalen har svårt att kontinuerligt övervaka. Inspelningen sparas upp till 1 månad. De personuppgifter i form av bild som samlas in och behandlas sprids endast till polismyndigheten vid eventuell stöld eller annat brott. Personalen på skolan går endast igenom den inspelade materialet vid misstänkt kränkningar.

De skolor som har kameraövervakning är:

 • Kunskapsgymnasiet Globen
 • Kunskapsgymnasiet Göteborg
 • Kunskapsgymnasiet Malmö
 • Kunskapsgymnasiet Norrköping
 • Kunskapsgymnasiet Västerås
 • Kunskapsgymnasiet Liljeholmen
 • Kunskapsgymnasiet Uppsala
 • Kunskapsskolan Borlänge
 • Kunskapsskolan Borås
 • Kunskapsskolan Enköping
 • Kunskapsskolan Gävle
 • Kunskapsskolan Helsingborg
 • Kunskapsskolan Jönköping
 • Kunskapsskolan Katrineholm
 • Kunskapsskolan Krokslätt
 • Kunskapsskolan Landskrona
 • Kunskapsskolan Lund
 • Kunskapsskolan Nacka
 • Kunskapsskolan Norrköping
 • Kunskapsskolan Nyköping
 • Kunskapsskolan Trelleborg
 • Kunskapsskolan Tyresö
 • Kunskapsskolan Uppsala
 • Kunskapsskolan Uppsala Norra
 • Kunskapsskolan Ystad
 • Kunskapsskolan Örebro

Vilken laglig grund har Kunskapsskolan för kameraövervakning?
Vi baserar vår behandling på den rättsliga grunden intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse). Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen är att förhindra brott och kränkningar på de skolor där kameror finns.

Kommer Kunskapsskolan behandla dina personuppgifter till något annat?
Kunskapsskolan kommer endast, utan undantag, att behandla dina personuppgifter för de ändamålen och den lagliga grund, de registreras för.

I de fall vi önskar behandla dina personuppgifter för något annat ändamål, kommer vi utan undantag att be om ditt frivilliga och informerade samtycke till detta. Detta samtycke kan återkallas närsomhelst.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till:
IT- och systemleverantörer som tillhandahåller utveckling samt support för våra system och molntjänster.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Personuppgiftsansvarig är:
Kunskapsskolan i Sverige AB
organisationsnummer 556566-1815
Hammarby fabriksväg 23, Stockholm
gdpr@kunskapsskolan.se

Om du är vårdnadshavare

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Kunskapsskolan i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, se nedan för kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du ställer ditt barn i kö till någon av våra skolor. Sådan uppgifter omfattar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi baserar vår behandling på två rättsliga grunder, nämligen på en intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse) och samtycke.

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
För att kunna komma i kontakt med dig om ditt barns skolgång och ge dig den information du enligt skollagen har rätt att få, behöver vi behandla dina personuppgifter.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke:
Om du ställer ditt barn i kö till någon av Kunskapsskolans skolor behöver ditt samtycke till att registrera ansökan och därmed behandla dina personuppgifter.

Kunskapsskolan kommer att skicka viss information och nyhetsbrev till din e-postadress om vår verksamhet. Du har möjlighet att avböja nyhetsbrev i antagningssystemet.

Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att registrera ditt barn i vårt kösystem.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till:
IT- och systemleverantörer som tillhandahåller utveckling samt support för våra system och molntjänster.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Vi kommer behandla dina personuppgifter 6 månader efter att ditt barn har avslutat sin skolgång hos oss, därefter raderas dessa. Om ditt barn erbjudits en plats i någon av våra skolor och du avböjer platsen kommer vi att radera dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är:
Kunskapsskolan i Sverige AB
organisationsnummer 556566-1815
Hammarby fabriksväg 23, Stockholm
gdpr@kunskapsskolan.se

Personuppgifter om du söker jobb

Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Kunskapsskolan i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, se nedan för kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i dina ansökningshandlingar. Sådana uppgifter omfattar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet och andra uppgifter du lämnar om dig själv i din ansökan. Vi genomför tester för vissa kandidatkategorier. I de fallen lämnar vi information om behandlingen av sådana personuppgifter innan testet inleds och ber om ditt samtycke till behandlingen.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi baserar vår behandling på tre rättsliga grunder, nämligen (i) för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten, (ii) på en intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse), och (iii) samtycke.

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra/dina rättigheter inom arbetsrätten:
Om vi skulle bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättigheter.

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
För att bedöma och överväga olika kandidater utifrån erfarenheter, meriter och studieresultat. För att administrera kallelse och bokning av tid för intervju(-er). För att samla in och granska ditt CV, personliga brev, betyg och examensbevis. Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att Kunskapsskolan ska kunna rekrytera nya medarbetare till vår verksamhet.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke: För att genomföra rekryteringstester som utgör en del av rekryteringsförfarandet. För att spara dina uppgifter i en kandidatpool för framtida anställningar som kan passa dig. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav.

Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och genomföra rekryteringsprocessen.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till:
Om nödvändigt, andra bolag inom den koncernen Kunskapsskolan ingår i.
Workbuster AB för behandling av ansökningsuppgifter och -handlingar.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
I den del vår behandling grundar sig på en intresseavvägning behandlar vi som huvudregel inte dina personuppgifter efter att rekryteringsförfarandet är över. Vi behöver behandla dina personuppgifter efter att du deltagit i en rekryteringsprocess för att tillvarata våra rättigheter enligt diskrimineringslagen. Vi sparar därför uppgifterna i ansökningshandlingarna i två (2) år efter att ansökningsförfarandet är slut. Samtycker du till fortsatt behandling av dina personuppgifter för framtida rekryteringsmöjligheter kommer vi att behandla dina uppgifter för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke eller ändamålet upphört.

Personuppgiftsansvarig är:
Kunskapsskolan i Sverige AB
organisationsnummer 556566-1815
Hammarby fabriksväg 23, Stockholm
gdpr@kunskapsskolan.se

Leverantörer

Personuppgifter rörande anställda eller uppdragstagare hos leverantörer
Kunskapsskolan i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, se nedan för kontaktuppgifter.

Vilka uppgifter vi behandlar om dig
Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress, från din arbetsgivare eller, i förekommande fall, uppdragsgivare, i samband med det affärsförhållande som finns mellan oss och din arbetsgivare eller uppdragsgivare eller som du lämnar till oss inom ramen för affärsförhållandet.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

För dig som anställd eller uppdragstagare hos leverantör
Dina personuppgifter som anställd eller uppdragstagare hos en leverantör till oss behandlas i enlighet med avtalet med leverantören för ändamålen fakturahantering, betalning och administration av avtalsförhållandet, hantering av leveranser samt kontakt och kommunikation. Då dina personuppgifter som anställd eller uppdragstagare behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna administrera avtal och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra leverantörer (din arbetsgivare eller uppdragsgivare).

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som är anställd eller uppdragstagare hos leverantör för bokföringsändamål, exempelvis avseende fakturering eller betalning av era tjänster eller produkter, denna behandling utför vi med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Om du är en enskild näringsidkare
Om du lämnar dina personuppgifter till oss som enskild näringsidkare behandlar vi dina personuppgifter eftersom att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås. Vi behandlar också uppgifterna för att kunna administrera avtalet och ha löpande kontakt med dig samt för att kunna beställa och använda ditt företags tjänster.

Det är inte ett krav att lämna dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter, kommer vi inte kunna ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal samt administrera avtalsförhållandet med dig.


Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Vi lämnar ut personuppgifter till:
Om nödvändigt, andra bolag inom den koncern som Kunskapsskolan tillhör. Dina personuppgifter delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till:
IT- och systemleverantörer som tillhandahåller utveckling samt support för våra system och molntjänster.

Dina personuppgifter lämnas även ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:
Myndigheter, om ett sådant utlämnande föreskrivs enligt lag

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig/den leverantör du är anställd eller uppdragstagare hos behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig/den leverantör du är anställd eller uppdragstagare hos.

Upphör din anställning eller ditt uppdrag hos leverantören eller gentemot oss avslutar vi vår behandling av dina personuppgifter så snart vi fått sådan information från leverantören.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen. Inaktiva avtal som innehåller dina personuppgifter sparas i tio (10) år på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Personuppgiftsansvarig är:
Kunskapsskolan i Sverige AB
organisationsnummer 556566-1815
Hammarby fabriksväg 23, Stockholm
gdpr@kunskapsskolan.se

E-post

Personuppgifter rörande anställda eller uppdragstagare hos leverantörer
Kunskapsskolan i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, se nedan för kontaktuppgifter.

Vilka uppgifter vi behandlar om dig
Vi samlar in dina personuppgifter som du själv delger oss i e-postmeddelandet, såsom namn, telefonnummer och e-postadress.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna läsa ditt e-post, men även för att i förekommande fall svara alternativt att behandla din fråga eller fundering.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Vi lämnar ut personuppgifter till:
Om nödvändigt, andra bolag inom den koncern som Kunskapsskolan tillhör. Dina personuppgifter delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till:
IT- och systemleverantörer som tillhandahåller utveckling samt support för våra system och molntjänster.


Dina personuppgifter lämnas även ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:
Myndigheter, om ett sådant utlämnande föreskrivs enligt lag

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Personuppgifter som vi behandlar i e-postmeddelanden raderas frekvent, om inte uppgiften behövs för kopplat till andra i denna integritetspolicy beskrivna ändamål. I dessa fall behandlas personuppgifter i förhållande till det krav som anges i dessa delar.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Personuppgiftsansvarig är:
Kunskapsskolan i Sverige AB
organisationsnummer 556566-1815
Hammarby fabriksväg 23, Stockholm
gdpr@kunskapsskolan.se

Dina rättigheter

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling
Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med verkan från och med återkallelsen. Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter.

Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning.

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.


Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning
Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning (marknadsföring).

Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.

Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att inge klagomål
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Personuppgiftsansvarig är:
Kunskapsskolan i Sverige AB
organisationsnummer 556566-1815
Hammarby fabriksväg 23, Stockholm
gdpr@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018